Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 

 

internetového obchodu "www.ruzovykvet.cz"

 

I.

Všeobecná ustanovení

1.1. Provozovatelem internetového obchodu ruzovykvet.cz je Hana Vašková, Kameničky 91, 539 41  Kameničky, IČO 70161950 , DIČ CZ7760043148, tel. +420724091798 email: info@ruzovykvet.cz (dále jen prodávající).

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu, provozovaném na webové stránce, umístěné na internetové adrese www.ruzovykvet.cz, a to prostřednictvím webové stránky. (dále jen kupující).

1.3. Vztahy a vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, pokud kupující při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní či podnikatelské činnosti. Pokud kupující není spotřebitelem, nemá právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu podle článku IX. Odstavec 9.1 těchto obchodních podmínek.

1.4. Kupující odesláním či učiněním závazné objednávky stvrzuje, že tyto obchodní podmínky jsou součástí kupní smlouvy uzavírané mezi ním a prodávajícím, a dále že se s nimi řádně seznámil, jsou mu jasné, srozumitelné a zavazuje se jimi řídit. Tímto okamžikem zároveň kupující stvrzuje, že akceptuje výši ceny za objednané zboží včetně případných expedičních a dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v okamžiku učinění či odeslání objednávky.

1.5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat.

II.

Předmět smlouvy

2.1. Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

2.2. Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.ruzovykvet.cz.

2.3. Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu www.ruzovykvet.cz tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit. V takovém případě smlouva celá či v příslušné části od počátku zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

2.4. Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím je pouze dodávka zboží uvedeného v potvrzení objednávky doručeném řádně a včas kupujícímu.

III.

Registrace kupujícího

3.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3.7. Registrace a vytvoření vlastního zákaznického účtu umožňuje kupujícímu zjednodušený postup při provádění objednávek (tj. bez opětovného zadávání osobních údajů), sledování historie a stavu všech svých objednávek.

3.8. Kupující je oprávněn svou registraci kdykoli zrušit, a to opět prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.ruzovykvet.cz nebo telefonicky.

IV.

Objednávka zboží, storno objednávky

4.1. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

4.2. Objednávka musí obsahovat zejména přesné označení kupujícího, adresu trvalého pobytu nebo sídla, dodací adresu, emailové  i telefonické spojení či jiné kontaktní údaje na kupujícího, přesné označení druhu a počet kusů objednávaného zboží, způsob dopravy a způsob úhrady ceny zboží.

4.3. Kupující je oprávněn učinit objednávku zboží těmito způsoby:

a. Prostřednictvím webových stránek internetového obchodu www.ruzovykvet.cz, a to jako nepřihlášený zákazník nebo po registraci a přihlášení pod svým jménem a heslem jako registrovaný zákazník.

b. Telefonicky na tel: +420724091798, v pracovní dny od 8:00 do 16:30 nebo e-mailem na adrese: info@ruzovykvet.cz .

4.4. Prodávající potvrdí kupujícímu objednávku elektronicky na emailovou adresu uvedenou v objednávce.

4.5. Potvrzení objednávky prodávajícím musí obsahovat zejména tyto údaje: identifikaci kupujícího, druh zboží, počet kusů, cenu za zboží, způsob doručení, cena za doručení zboží dopravcem a doručovací adresa.

4.6. Prodávající se zavazuje potvrdit objednávku kupujícímu bez zbytečného odkladu od jejího obdržení. Objednávka se považuje za potvrzenou okamžikem doručení projevu vůle o potvrzení objednávky kupujícímu.

4.7. Kupující je oprávněn stornovat jím učiněnou objednávku do 2 dnů po jejím odeslání prodávajícímu, a to telefonicky na čísle +420724091798. Stornovat lze jen objednávku, která ještě nebyla odeslána na adresu kupujícího.

4.8. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím v době, kdy už kupující zaplatil kupní cenu zboží nebo podnikl k tomu potřebné úkony, zavazuje se prodávající odeslat příslušnou částku zpět na účet nebo poštovní poukázkou (dle dohody smluvních stran) kupujícímu do 14(čtrnácti) dnů od odstoupení od objednávky. Pro zachování této lhůty pro vrácení již poskytnutých finančních prostředků postačí, učiní-li prodávající v této lhůtě potřebné úkony (např. učiní příkaz k úhradě či vyzve kupujícího k jejich vyzvednutí) směřující k jejich vrácení.

4.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory atd.) si hradí kupující sám.

4.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě, že: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila dodavatelská cena. Pokud kupující již zaplatil kupní cenu, bude mu tato částka vrácena zpět na účet.

V.

Místo plnění

5.1. Místem plnění závazku prodávajícího je provozovna prodávajícího na adrese Kameničky 91, 53941 Kameničky, kde prodávající předá zboží dopravci přepravní společnosti k dopravě kupujícímu.

5.2. Povinnost prodávajícího odevzdat kupujícímu objednané zboží je splněna okamžikem jeho předání a převzetí kupujícím.

VI.

Cena a platba

6.1. Cena zboží objednaného klientem se řídí cenami uvedenými u objednaného zboží na webových stránkách internetového obchodu www.ruzovykvet.cz v okamžiku odeslání objednávky kupujícím. Jsme plátci DPH. Prodejní ceny jsou uvedeny včetně DPH.

6.2. K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné podle zvoleného druhu dopravy kupujícím. Tuto cenu se kupující zavazuje prodávajícímu zaplatit.

6.3. Kupní cena za dodávané zboží a případné náklady na jeho dopravu budou kupujícím zaplaceny vybranými způsoby platby.

6.4. Kupní cena se považuje za řádně uhrazenou teprve jejím připsáním v plné výši za samostatnou část dodávky na účet prodávajícího nebo jejím uhrazením v plné výši hotově na adrese provozovny prodávajícího nebo pracovníkovi přepravní firmy. Kupující může zboží převzít zásadně až po úplném uhrazení jeho kupní ceny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

6.5. Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list (záruční list) a je zasílána spolu se zbožím.

6.6. Jsou-li ceny uvedené u jednotlivých druhů zboží na webových stránkách internetového obchodu www.ruzovykvet.cz označeny jako akční, pak jsou tyto platné do vyprodání zásob anebo do další aktualizace nabídky.

VII.

Dodací lhůta

7.1. V případě, že zboží má prodávající skladem (položka označená na internetových stránkách SKLADEM), zavazuje se je vyexpedovat, předat dopravci, bez zbytečného odkladu po uzavření kupní smlouvy, nejpozději do 2 pracovních dnů od potvrzení objednávky prodávajícím. Pokud zboží nemá prodávající skladem (položka označená na internetových stránkách PŘIPRAVUJEME), není možné si produkt momentálně zakoupit. Dodací lhůty se řídí přepravními podmínkami dopravce dle kupujícím zvoleného způsobu dopravy.

7.2. Pokud kupující z jakéhokoli důvodu nevyzvedne svou zásilku na České poště včas a zásilka bude vrácena zpět prodávajícímu, je tento fakt považován za porušení podmínek kupní smlouvy a kupující je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 150,- Kč jako náhradu za poštovní a expediční poplatky. Kupujícímu bude zaslána faktura k úhradě prostřednictvím e-mailu se splatností 10 pracovních dnů.

7.3. V případě, že objednané zboží nemá prodávající z různých důvodů skladem nebo je nebude možné z jiného důvodu předat dopravci či připravit k osobnímu odběru ve lhůtách dle předchozích dvou odstavců, oznámí tuto skutečnost prodávající emailem nebo telefonicky kupujícímu a zároveň mu sdělí předpokládaný termín expedice či umožnění osobního odběru dodávaného zboží kupujícím. Kupující má v tomto případě právo rozhodnout se pro stornování objednávky.

VIII.

Nebezpečí škody a vlastnické právo ke zboží

8.1. Nebezpečí škody na zboží dodávaném prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem jeho faktického převzetí .

8.2. Vlastnické právo ke zboží dodávanému prodávajícím kupujícímu na základě jeho objednávky přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny tohoto zboží prodávajícímu.

IX.

Odstoupení od kupní smlouvy

9.1. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu www.ruzovykvet.cz i bez udání důvodu, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů ode dne faktického převzetí dodávaného zboží. Odstoupení od smlouvy je právem kupujícího, které upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Toto právo však nesmí být zneužíváno a využíváno například v úmyslu bezplatného zapůjčení zboží, či dočasného používání zboží.

9.2. Kupující nemá právo odstoupit od kupní smlouvy dle předchozího odstavce mimo jiných zákonných důvodů především v případě, že předmětem kupní smlouvy byla dodávka zboží,  které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání a stejně tak v případě, že kupující porušil  originální obal. Právo odstoupit nemá kupující ani v případě, bylo-li zboží upraveno dle jeho přání nebo pro jeho osobu.

9.3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 1 tohoto článku obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší, kupující vrátí již dodané zboží zpět prodávajícímu, nejlépe do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, včetně všeho, co na základě uzavřené kupní smlouvy obdržel (dárky atd.). Pokud již není možné vrátit veškerá předaná plnění, má prodávající nárok na peněžitou úhradu, jako protihodnotu, toho, co již nemůže kupující vrátit. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 9.1 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím (mimo částku  nákladů na dopravné, kterou si kupující zvolil jako způsob dodání zboží a která je odlišná od nejnižšího nabízeného dopravného prodávajícím), a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

9.5. Odstoupení od smlouvy provede kupující písemně na adresu podávajícího. Vůli odstoupení od kupní smlouvy je nutné odeslat během čtrnáctidenní lhůty na adresu prodávajícího.

9.6. Je-li vrácené zboží poškozeno, může prodávající uplatnit náhradu škody na kupujícím a započíst si svůj nárok na vrácenou částku. Prodávající, v tomto případě, prokáže vzniklou škodu kupujícímu a kupujícímu vrátí sníženou kupní částku o svůj nárok.

9.7. Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

X.

Reklamace, odpovědnost za vady, záruční podmínky

10.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez zbytečného odkladu po jeho převzetí. Má-li zboží vady v době jeho předání, je kupující oprávněn odmítnout jeho převzetí. Vady předaného zboží, které mělo zboží v době jeho předání je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

V případě dodání poškozeného zboží, postupujte dle těchto pokynů:

1) Pořiďte fotografii poškozeného zboží, krabice apod.

2) Zašlete fotografie s popisem poškození na náš e-mail info@ruzovykvet.cz. 

3) Vyčkejte, dokud se s Vámi nespojíme. Následně se domluvíme na náhradě vadného zboží na naše náklady nebo na vrácení peněz.

10.2. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku na zboží dodané prostřednictvím internetového obchodu www.ruzovykvet.cz, a to takto: a) v délce trvání 24 (dvacetičtyř) měsíců od faktického převzetí zboží kupujícím na zboží, které není označeno datem spotřeby; b) v délce maximálně do data spotřeby uvedeného na obalu, např. u kosmetických produktů. Vyskytnou-li se na dodaném zboží v průběhu záruční doby vady, je kupující oprávněn tyto vady reklamovat.

10.3. Reklamaci vad zboží učiní kupující písemně na adresu prodávajícího nebo na e-mail info@ruzovykvet.cz. 

10.4. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo používáním zboží jiným způsobem, než je uvedeno v návodu k němu, běžným opotřebením nebo poškozením, nesprávnou manipulací, nesprávným skladováním, neodborným zásahem kupujícího či třetí osoby nebo v důsledku živelních pohrom.

10.5. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace (v případě vyřizování reklamací do zahraničí, se náhrada poštovného nevyplácí). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

10.6. Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, řídí se práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží příslušnými ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku, v platném znění a pokud je kupujícím spotřebitel, tak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, nebude-li dohodnuto jinak.

 

POSTUP PŘI UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE, VRÁCENÍ ČI VÝMĚNĚ ZBOŽÍ

1) Váš záměr reklamovat, vyměnit či vrátit zboží nám, prosíme, oznamte na náš kontaktní email info@ruzovykvet.cz a my Vám zašleme formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. 

2) Vrátit lze zboží v zákonné 14tidenní lhůtě u zboží, které bylo zakoupeno fyzickou osobou a nebylo zakoupeno na firmu. Oznámení o vrácení zboží musí být oznámeno písemně do 14ti dnů od přijetí zboží od přepravní společnosti na náš e-mail info@ruzovykvet.cz. Lhůta na vrácení peněz je 14 dnů od doby vrácení zboží. 

3) Reklamovat lze zboží, které je popsáno v bodech 10.2. a 10.4. Lhůta pro vyřízení reklamace je 1 měsíc ode dne přijetí reklamace v jakéholi písemné podobě. O průběhu procesu vrácení či reklamace budete informováni e-mailem. 

4) Vyměnit lze nepoužité zboží po vzájemné dohodě a shodě. Náklady na výměnu hradí zákazník. 

5) Proces vrácení či výměny zboží u velkoobchodní objednávky nebo zboží, které bylo zakoupeno na firmu, bude posuzován individuálně a po domluvě se zákazníkem.

 

XI.

Práva z vadného plnění a další práva a povinnosti smluvních stran

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

11.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:.

- má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi provádění,

- se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

- zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

- je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

- zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

11.3. Ustanovení uvedená v čl. 11.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

11.4. Projeví-li se vada v průběhu jednoho měsíce od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

11.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.

11.6. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

11.7. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@ruzovykvet.cz nebo na telefonu +420724091798. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

11.8. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

11.9. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

11.10. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XII.

Ochrana osobních údajů

12.1. Prodávající tímto prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití, a to výhradně za účelem:

a. splnění předmětu smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím,

b. nabízení dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

12.2. Osobní údaje kupujícího se prodávající zavazuje chránit. Tyto údaje nebudou prodávajícím poskytnuty žádné třetí osobě s výjimkou těch případů, kdy je poskytnutí údajů (např. adresa a telefon) nezbytnou podmínkou úspěšného doručení zboží kupujícímu.

12.3. Prodávající shromažďuje zejména následující údaje nutné pro úspěšné dovršení kupní smlouvy a dodání zboží a kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jména a příjmení, adresy kupujícího, dodací adresy, telefonního čísla, e-mailové adresy, IČ a DIČ. Podrobnosti ohledně zásad ochrany osobních údajů naleznete na úvodní straně v záložce "Ochrana osobních údajů".

12.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

12.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

12.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

12.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

12.8. Kupující má právo kdykoli písemně požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje vhodným způsobem vymazal ze své evidence nebo provedl požadovanou změnu ve struktuře osobních údajů kupujícího.

12.9. Konkrétní zásady ochrany osobních údajů a druhy souhlasů jsou uvedeny na domovské stránce e-shopu www.ruzovykvet.cz v hlavním horním menu pod názvem "Ochrana osobních údajů".

XIII.

Ukládání cookies

13.2. Kupující má možnost udělit souhlas či nesouhlas s ukládáním tzv. cookies, který se zobrazuje při návštěvě stránek www.ruzovykvet.cz, případně vybrat jen některé cookies, které mají být uloženy. jejich  V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

XIV.

Řešení sporů

14.1. Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné české soudy. Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Rozhodným právem je české právo, Vídeňská úmluva o koupi zboží se vylučuje.

14.2 .Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XV.

Autorská práva, ochranné známky, práva třetích osob, odpovědnost

15.1. Prodávající neodpovídá kupujícímu ani třetí osobě za jakékoli škody, ušlý zisk, vynaložené náklady, přerušení činnosti či další škody vzniklé v souvislosti s použitím informací uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.ruzovykvet.cz. Informace o zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu www.ruzovykvet.cz nelze považovat za prohlášení o vhodnosti tohoto zboží pro některý konkrétní účel.

15.2. Veškeré materiály publikované na webových stránkách internetového obchodu www.ruzovykvet.cz, jsou chráněny autorským zákonem. Tyto webové stránky a jejich jednotlivé části  nesmí být zkopírovány elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněny veřejnosti či jinak užity bez předchozího písemného svolení prodávajícího jako držitele autorských práv.

15.3. Kupující je povinen vyvarovat se jakýchkoli zásahů do práv prodávajícího vyplývajících z vlastnictví výše uvedených ochranných známek. Kupující bere na vědomí, že názvy a označení výrobků, služeb a společností uvedených na webových stránkách internetového obchodu www.ruzovykvet.cz mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných třetích osob (dodavatelů, výrobců zboží) a požívají příslušné právní ochrany.

Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

Adresát (prodávající): Hana Vašková, Kameničky 91, 539 41 Kameničky, IČO 70161950, DIČ CZ7760043148, www.ruzovykvet.cz,info@ruzovykvet.cz, tel. +420 724091798

 

Oznamuji tímto odstoupení od kupní smlouvy o nákupu zboží:

 

.....................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................

 

Číslo faktury:.........................................................................

 

Datum objednání:...................................................................

 

Datum přijetí objednávky:.......................................................

 

Jméno a příjmení kupujícího:............................................................................................................................................

 

Adresa kupujícího:..........................................................................................................................................................

 

Kontaktní údaje kupujícího (telefon nebo e-mail):...............................................................................................................

 

Podpis kupujícího:...................................................................

 

Datum:.........................................................................................

 

 

                                                               

Reklamace a vrácení zboží

Přejete si zboží vyměnit, vrátit nebo reklamovat? Napište nám na info@ruzovykvet.cz a my vám zašleme patřičný formulář.

Více informací naleznete v obchodních podmínkách nebo v hlavním horním menu.

Kontakty pro jakýkoli Váš dotaz
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz